Dodaj tu swój tekst nagłówkaddd

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez MOON Paweł Plewka z siedzibą w Warszawie 00-110 Plac Defilad 1/2002d Metro Centrum , NIP 951-217-13-01, REGON 142329833, w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.
3. Stronami umowy najmu samochodu jest:
1 )   Wynajmujący – MOON Paweł Plewka z siedzibą w Warszawie 00-110 Plac Defilad 1/2002d Metro Centrum
2)  Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.
Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia Wynajmujący, Najemca – pojazdu oznaczają:
1 )   Wynajmujący – osoba, która posiada tytuł prawny do dysponowania samochodem i oddaje go do używania we własnym imieniu;
2 )   Najemca – osoba, która bierze pojazd do używania i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

II. Najemca i jego uprawnienia
Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiada uprawnienia min 3 lata do kierowania wynajętym pojazdem. Obcokrajowiec musi posiadać ważny paszport.
Wynajęty pojazd może być kierowany przez osobę wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu (upoważnienie będzie wpisane w umowę). Wynajęty pojazd nie może być użyczany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
Najemca zadba, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu Go obowiązujące były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
Najemca zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu.
Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i umowy najmu.


III. Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie.
Czas trwania umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony Wynajmującemu, co najmniej na 24 godziny przed upływem ustalonego w umowie terminu zwrotu. Wymogiem przedłużenia okresu najmu jest uiszczenie zapłaty w trybie natychmiastowym wykonując przelew ekspresowy na wskazany przez Wynajmującego numer konta lub zapłata gotówkowa.
W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w Umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w Umowie, która naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

IV. Płatności
W dniu wynajmu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić z góry czynsz najmu oraz wpłacić kaucje Wynajmującemu na konto wynajmującego zgodnie z zawartą Umową.
W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne kary umowne wymienione w umowie najmu. W szczególnych przypadkach Wynajmujący może ustalić inne zasady i terminy płatności.
W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić opłaty dodatkowe oraz ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy najmu.
Wszelkie działania związane z windykacją należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu umowy najmu mogą być prowadzone zarówno przez samego Wynajmującego jak i przez działającego w jego imieniu podmiot trzeci.

V. Wyłączenie odpowiedzialności
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu. Dodatkowo, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przesyłania do Najemcy zawiadomienia o dokonaniu wykroczenia drogowego po zakończeniu terminu Umowy. Jednocześnie Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia właściwemu organowi niniejszej Umowy, wskazując sprawcę, a zarazem płatnika wskazanego wykroczenia popełnionego w trakcie trwania.

VI. Obowiązki najemcy
Najemca zobowiązany jest do:
kierowania pojazdu osobiście, odstępstwo od tej zasady możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osobę, której przekazał pojazd, zarówno w wypożyczonym pojeździe, jak i za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ponadto w przypadku takiej szkody Wynajmujący ma prawo wyboru czy szkodę likwidować z AC, czy na koszt i ryzyko Najemcy. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie posiadającej ważnego prawa jazdy lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję,
stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dokumentacji technicznej pojazdu,
przed dynamiczniejszą jazdą rozgrzać silnik, jak i po zakończeniu jazdy schłodzić go poprzez wolniejsza jazdę bądź poprzez minimum 1 min na postoju z włączonym silnikiem.
zwrócić́ Pojazd w stanie nieuszkodzonym, niepogorszonym, wynikającym
z normalnego zużycia Pojazdu, a nadto do utrzymywania Pojazdu w należytym stanie technicznym.
zwrócić́ Pojazd wraz z uzupełnionym paliwem w takim zakresie, w jakim paliwo było przy wydaniu Pojazdu.
parkowania samochodu tylko i wyłącznie na parkingach strzeżonych.
niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja, wypadek, kradzież), oraz zawiadomić́ na miejscu wypadku Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia,
Mycia pojazdu jedynie bezdotykowo przy pomocy myjki ciśnieniowej. Zakazuje się stosowanie szczotek, gąbek, ściągaczek oraz innych przyrządów mogących uszkodzić powłokę lakierniczą pojazdu jak i jego elementów.

regularnej kontroli stanu technologicznego i eksploatacyjnego pojazdu (codzienne sprawdzanie poziomu oleju oraz płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwacza oraz sprawdzenie oświetlenia) każdorazowo upewniając się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej oznaczającej awarie jednego z systemów Pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zatrzymania Pojazdu i powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego,
zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
używania samochodu wyłącznie na terytorium Polski, chyba że umowa stanowi inaczej,
Najemcy w szczególności zabrania się:
1 )   prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomości,
2 )   przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w znaczny sposób zabrudzić wnętrze pojazdu,
3 )   palenia tytoniu w samochodzie,
4 )   dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
5 )   wykorzystywania wynajętego pojazdu w zawodach, rajdach i innych imprezach sportowych,
6 )   holowania innych pojazdów wynajętym pojazdem,
7 )   przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym,
8 )   przewożenia w wynajętym pojeździe jakichkolwiek zwierząt.

VII. Zwrot pojazdu
Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu i czasie ustalonym w Umowie.
Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym i poniesieniu dodatkowych kosztów jeśli takie zachodzą.
Najemca zwróci pojazd z ilością paliwa jaką otrzymał auto od Wynajmującego
Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi przedmiotami wydanymi wraz z pojazdem.
Najemca zwróci pojazd wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.
Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu a także nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i niezwłocznie zostanie zgłoszone na Policji.
Ocena stanu zwracanego Pojazdu jest odzwierciedlona do protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego podczas wydania Pojazdu
VIII. Opłaty i kaucja
Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.
Ceny stawek dobowych netto oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej e-rentcars.pl
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi Najemcy.

IX. Przykładowe kary umowne
Brak tablicy rejestracyjnej – 300,00 zł
Brak naklejki rejestracyjnej na szybie – 200,00 zł
Brak kluczyka – 1000,00 zł
Palenie tytoniu w samochodzie – 1000,00 zł
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 500,00 zł
Opłata za opóźnienie w zwrocie do 3h – 200,00 zł
Zwrot brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 200,00zł
Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian – 2000,00 zł plus koszt przywrócenia do stanu poprzedniego samochodu
Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -10.000 zł
Zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 3h : dwu krotność stawki dobowej ustalonej w umowie
Holowanie pojazdów wynajętym samochodem – 1000,00 zł
Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej w umowie najmu pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej
Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
1 )   prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
2 )   szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
3 )   ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
4 )   odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
5 )   zawinionego przez Najemcę niezwrócenia kompletu kluczyków po kradzieży samochodu.
W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu.
Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia swojego podpisu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.
Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.